Program formacyjny na maj 2014r. [ Rok liturgiczny A ]

Pismo Św.: Ewangelia św. Łukasza 18, 1 – 14. Moc wytrwałej  i pokornej modlitwy modlitwy.

Zdanie do powtarzania: „A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?” [ Łk 18, 7].

Komentarz:

Przykładem wytrwałości w modlitwie jest w przypowieści Jezusa kobieta – wdowa, która nie mając wsparcia rodziny ani władz państwowych, domagała się sprawiedliwości u sędziego, znanego z surowości i niechęci do czynienia dobra.

Prosiła go o pomoc tak wytrwale i uparcie, że sędzia wysłuchał jej prośby.

Jezus dodał, że Bóg tym bardziej wysłucha wołania i prośb o pomoc, bo kocha człowieka i pragnie jego dobra i szczęścia. – ,,Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go o Niego proszą![…] Ojciec nieskończenie dobry nie będzie zwlekał z wysłuchaniem swoich wybranych, ale prędko weźmie ich w obronę”.

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi?

Eucharystia – dar miłości Boga dla człowieka. Jednoczy go ze Stwórcą i braćmi. Daje obietnicę życia wiecznego z Bogiem. Jezus: ,,Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” [ J 6, 54]. Ciało Pańskie nas przemienia, wlewa w nas łaskę Bożą, daje nam niejako nowe serce. Eucharystia jednoczy wszystkich wierzących w jedno ciało mistyczne, jedną rodzinę Bożą. Kult i adoracja Najśw. Sakramentu poza Mszą św. stanowi nieocenioną wartość w życiu Kościoła i każdego wierzącego. Bł. Jan Paweł II – za niedługo święty – pisał w encyklice O Eucharystii:,,Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną milością Jego Serca…Ileż razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymalem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie!”[…] Maryja jest Niewiastą Eucharystii w całym życiu. Kościół, patrząc na  Maryję, jako na swój wzór, jest wezwany do Jej naśladowania także w odniesieniu do Najswiętszej Tajemnicy” [ E i E nr 53]. Jest nią, gdyż Jej życie było ustawiczną ofiarą, dziękczynieniem i uwielbieniem Boga.

Spojrzenie na Matkę Bożą: Stałe dziewictwo NMP. Zaszczyt noszenia Syna Bożego przysługiwać może tylko świętej, nieskalanej i czystej Dziewicy. Potwierdzają to dokumenty dogmatyczne Kościoła, nauczanie Ojców Kościoła oraz świętych: Orygenesa, św. Atanazego, św. Ireneusza, św. Ignacego Antiocheńskiego , Ewangelistów.

Patronka miesiąca: Matka Boża Królowa Polski [ 3 maja]

Zadnie apostolskie: Wytrwała , pokorna modlitwa w intencjach Kościoła i Ojczyzny, o przemiany duchowe, nawrócenia, uzdrowienia, o rozwój dzieła Maryjnego w kraju i wśród zagranicznej Polonii.

Wykład. Porządek działania apostolskiego[ V rozdział dekretu o apostolstwie świeckich]: troska duchownych o apostolstwo świeckich w parafii, wzajemne współdziałanie, powoływanie do działalności rad parafialnych, wspólne opracowywanie planów działań w dziedzinie ewangelizacji, uświęcania, dobroczynności, pracy społecznej itp.

 

[ oprac. na podst. ,,Podręcznika dla grup AMM.”.., Rok A, s. 97 – 109 ]

610total visits,1visits today

Dodaj komentarz