Członkowie, ich prawa i obowiązki

Członkiem AM – w szerszym znaczeniu – staje się każdy przyjmujący Cudowny Medalik. Tym samym jest zobowiązany do okazywania czci Najśw. Maryi Pannie i rozpowszechniania tej czci wśród otoczenia. W ścisłym tego słowa znaczeniu, członkami są ci, którzy zostali uroczyście przyjęci przez Dyrektora Krajowego lub upoważnioną przez niego osobę. Powinni zdobyć podstawowe wiadomości ułatwiające owocny apostolat i odbyć przynajmniej miesięczną praktykę w już istniejących grupach.

 

Członkowie korzystają z łask płynących z odprawianych w ich intencjach Mszach św. każdego 27 -go lub innego dnia miesiąca oraz uczestniczą w odpustach zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską , np. 27 listopada, w rocznicę objawień paryskich w 1830 r.

Obowiązki członków:

a] pełne uczestnictwo we Mszy św. [ o ile to mozliwe, codziennie];

b] czytanie Pisma św., książek religijnych, połączone z krótkim rozmyślaniem;

c] codzienne odmówienie przynajmniej jednej tajemnicy różańcowej w intencjach apostolskich;

d] noszenie  ze czcią Cudownego Medalika, zobowiązujące do naśladowania Niepokalanej w Jej wolności od grzechu, przez trwanie w łasce uświęcającej i częste zwracanie się w słowach modlitwy: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

e] uczestnictwo w cotygodniowych nabożeństwach Nieustającej Nowenny do Matki Bożej Cudownego Medalika, względnie odmawianie jej prywatnie w intencjach apostolatu;

f] comiesięczne spotkanie w grupach;

g] udział w dorocznych rekolekcjach, dniach skupienia, wzlędnie w dniach wspólnoty.

Dodaj komentarz