Relacja z XXXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki na Jasną Górę

XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Stowarzyszenia Cudownego Medalika

[Apostolatu Maryjnego] na Jasną Górę,

8-9 lipca 2016 roku

Tegoroczna Ogólnopolska Pielgrzymka wyjątkowo odbyła się na początku lipca, gdyż stały termin [ ostatni tydzień tego miesiąca został zarezerwowany na przyjazd Ojca Świętego, Franciszka w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. Pielgrzymkę zorganizował Dyrektor Krajowy AMM, ks. Jerzy Basaj -CM i Apostolat Maryjny diecezji lubelskiej z moderator diecezjalną, ap Zofią Banach i przy wsparciu moderator krajowej ap. Małgorzaty Daszczyszak.

 

Już od piątkowego popołudnia dostępne były do nabycia materiały ewangelizacyjne, książki i medaliki, które sprzedawały : skarbnik AM ap. H. Balcerek i ap. Kazimiera Żytkiewicz oraz apostołki z Lublina: Anna Jung, Krystyna Zagraba, Urszula Strużek, Lila Kozowska, które także przyjmowały zgłoszenia od przybyłych grup autokarowych.

O godz. 17.00 kapłani odprawili Mszę św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Głównym celebransem był ks. Tadeusz Lubelski – CM, obchodzący w tym roku Jubileusz 50-lecia kapłaństwa, W koncelebrze Eucharystię odprawiali : Dyrektor Stowarzyszenia CM , ks. Jerzy Basaj w 50-lecie urodzin oraz ks. dr Eugeniusz Szymański – w 40 rocznicę święceń kapłańskich.

Lekcję czytała s. Amadeusza, Psalm śpiewała ap. Dominika Supryn, modlitwę wiernych czytała ap. Anna Ruszniak, a modlitwę po Komunii świętej – ap. Zofia Banach, moderator diecezjalna lubelska.

Po Mszy św. rozważania Drogi Krzyżowej prowadził ks. dr E. Szymański i s. Amadeusza. O godz. 21.00 rozważanie apelowe poprowadził Ks. Jerzy Basaj – CM. Czuwanie po Apelu Jasnogórskim podjęła schola z Lublina pod kierunkiem s. Amadeuszy.

W sobotni poranek pielgrzymki zgłaszały swoje przybycie w sali O. Augustyna Kordeckiego. Tam też kontynuowano sprzedaż medalików, książek i materiałów informacyjnych.

O godz. 9.00 moderator krajowa M. Daszczyszak poprowadziła modlitwę różańcową z rozważaniami. Następnie zaintonowała pieśń Nieprzebranych łask skarbnico. Chór z Lublina zaśpiewał z Dawna Polski Tyś Królową, Maryjo…

Niezawodny ks. Jerzy Korona z Kielc, jak co roku poprowadził Nowennę do Niepokalanej Cudownego Medalika, wplatając w nią modlitwę Zdrowaś Maryjo za Apostolaty Maryjne z poszczególnych diecezji oraz pieśni maryjne: Jest zakątek na tej ziemi, Z dawna Polski Tyś Królową, O Pani Cudownego Medalika, a także trzykrotny śpiew zawołania: O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Były tez modlitwy do Matki Bożej, np. modlitwa św. Bernarda ,,Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo”… Każdy mógł włączyć do rozważań własne intencje.

Konferencję na temat obecności Matki Bożej w życiu każdego wierzącego wygłosił ks. dr E. Szymański z Lublina.

Chór odśpiewał Hymn ,,O Stworzycielu Duchu przyjdź…”

Główne myśli z konferencji:

Jesteśmy u Matki, najlepszej Matki. Ona wspaniale wypełnia tę rolę. Aby realizować zadania, wybiera różne miejsca na świecie i objawia się ludziom, zwłaszcza dzieciom. Miejscami objawień i miejscami szczególnymi kultu Matki Bożej są między innymi: Lourdes, Fatima, La Salette, Jasna Góra, Wilno, Kalwaria Zebrzydowska, Licheń, Gietrzwałd, ale i lokalne sanktuaria. W miejscach objawień Maryja zawsze upomina się o nawrócenie grzeszników, prosi o modlitwę i pokutę. Nazywana różnymi przymiotami: Niepokalaną, Orędowniczką Łask, Uzdrowieniem Chorych, Matką Nieustającej Pomocy, Kalwaryjską Królową narodu polskiego i innymi, jest wielbiona, nawiedzana przez pielgrzymów, czczona przez pokolenia w Polsce i na świecie.

Tekstami maryjnymi przesycona jest literatura , a wśród nich pojawia się pierwsze kazanie maryjne w języku polskim [ w. XIV – Jan z Szamotuł oraz Hymn ,,Bogurodzica” z XIII wieku]. Pisarze i poeci przez wieki oddawali część NM Pannie, a naród polski szczególni upodobał sobie Jasną Górę jako miejsce szczególnego Jej kultu i wdzięczności za obronę przed Szwedami, za zwycięstwo pod Wiedniem i czuwanie nad żołnierzami w sierpniu 1920 roku w zwycięskiej bitwie z bolszewikami. Królowie i lud wierny oddawali się w Jej opiekę, ślubując wierność Bogu i Ojczyźnie. Śluby Jasnogórskie króla Kazimierza Jagiellończyka ,Nowenna Tysiąclecia Prymasa Stefana Wyszyńskiego, całkowite zawierzenie narodu i samego siebie poprzez Totus Tuus św. Jana Pawła II, były wypełnieniem chrześcijaństwa, a nie jego spłyceniem. Nawet ci, którzy odeszli od Kościoła nie mają odwagi zniszczyć obrazka zawieszonego przez matkę nad łóżkiem czy wyrzucić medalika. Ostatnią więzią z Bogiem jest dla nich Maryja.

Kończąc swoje wystąpienie ks. Eugeniusz Szymański zaapelował do słuchaczy, aby modlili się za Ojczyznę, prezydenta, rząd i na miarę możliwości pomnażali kapitał dobra czynem, słowem, modlitwą, przykładem uczciwego życia oraz aby popierali ludzi mądrych, dobrych , uczciwych. Prosił, aby apostołowie maryjni zgromadzeni na pielgrzymce dziękowali Maryi za opiekę i prosili o dalsze łaski dla rodzin, parafii. Ona – jako Matka Miłosierdzia, której tytuł włączył papież Franciszek do litanii loretańskiej, Matka Syna Wcielonego, daje światu uczynki miłosierdzia, a zwłaszcza Jezusa Miłosiernego.

Po konferencji chór zaśpiewał pieśń Wszystkie trony niebieskie, a następnie – pieśń Jak szczęśliwa Polska cała – zaintonował O. Kamil Szustak – paulin, dyrektor do spraw mediów. Zgromadzonych na placu i na Szczycie powitał podprzeor Jasnej Góry O. Krystian Gwoździk. Skierował też słowa serdecznego powitania do głównego celebransa, ks. dr. hab. biskupa Ordynariusza diecezji radomskiej, Henryka Tomasika, który zastąpił chorego ks. bpa Ryszarda Karpińskiego z Lublina.

Nawiązał do hasła pielgrzymkowego, stwierdzając, że każdy ochrzczony jest świadkiem miłosierdzia, a obecny rok to szczególny czas nawrócenia i radości. Podziękował zgromadzonym na XXXVI pielgrzymce AMM, polecił ich Niepokalanej, aby wypraszała potrzebne łaski i wyraził przekonanie, że jako apostołowie maryjni będziemy prowadzić ludzi do miłosiernej miłości Boga.

O godz. 11.00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył i homilię wygłosił Ordynariusz diecezji radomskiej ks. dr hab. bp Henryk Tomasik.

Niebo rozpłakało się, zaczęło padać z przerwami. Ks. Dyrektor stwierdził, że być może Matka Boża potrzebuje naszej pokuty w jakiejś intencji, o której wie tylko Bóg. Poprosił, abyśmy przyjęli te niewygody jako zadośćuczynienie za grzechy oraz w duchu pokuty, uwielbienia i pokoju, podobnie jak czyniła Maryja; Ona przyjmowała wszelkie trudy, aby wypełnić wolę Boga. Z wielką wdzięcznością zwrócił się do ks. bpa H. Tomasika, mówiąc: Stałeś się Księże Biskupie dla mnie prawdziwym darem, o którym nie zapomnę, bo bp lubelski Ryszard Karpiński,nieoczekiwanie znalazł się w szpitalu i nie mógł przewodniczyć Mszy świętej, jak planowano.

Chór MisericordiaZdrój Miłosierdzia, z Parafii Miłosierdzia Bożegoz Lublina zaśpiewał kilka pieśni przed i w czasie Mszy świętej, między innymi: Serc Królu, Tobie sława, potęga, cześć; Ave Maryja; Pan da pokój człowiekowi.

Podczas Eucharystii posługę liturgiczną pełnili apostołowie maryjni z Lublina.

Czytanie lekcji: Dominika Supryn

Psalm z refrenem Pan Bóg króluje pełen majestatu – śpiewała s Amadeusza

Modlitwa wiernych: Maria i Zenon Chatałowie

Komentarz do ofiarowanych darów ołtarza: Anna Ruszniak

Dary nieśli: Anna Jung [ kwiaty]; Teresa Daniłoś [ świecę]; Stanisława Wilczek [ dwie stuły z Wizerunkiem Pana Jezusa Miłosiernego i Matką Bożą Miłosierdzia]; góralki z Zakopanego [ dwa oscypki];

Janina i Mieczysław Miącowie [ dwa słoje miodu]; Lila Kozowska [ wodę]; Urszula Strużek [ wino]; Zofia Banach [ Hostię].

Modlitwę po Komunii świętej czytała przewodnicząca Z. Banach.

Ewangelię wg św. Mateusza odczytał ks.J. Basaj

Homilię wygłosił ks. bp H. Tomasik.

W sposób niezwykle elastyczny powiązał treści Starego i Nowego Testamentu z mariologią. Powiedział między innymi o darze powołania każdego człowieka przez Boga, który pragnie, aby ludzie byli wiernymi i dobrymi. W ten sposób powołał proroka Izajasza, gdy ów miał 25 lat [ ur. w 760 rokiem przed narodzeniem Chrystusa]. Oczyścił go, widząc jego pokorę. Izajasz doświadczył w świątyni bliskości Boga i odpowiedział na wezwanie: Oto ja , poślij mnie…Potem służył Bogu aż do męczeńskiej śmierci. Dziś też są potrzebni tacy ludzie, którzy powiedzieliby tak jak on Panu Bogu: Oto ja, poślij mnie. Tak jak powiedziała Maryja; Oto ja, Służebnica Pańska a w Hymnie Magnificat wyśpiewała swoje uwielbienie dla wielkiego miłosierdzia Boga. Ona jako Matka Miłosierdzia uczy nas , jak przyjąć Boże miłosierdzie, jak doświadczyć go i jak je głosić światu. Dar ten głosi najstarsza modlitwa ,,Pod Twoją obronę”, która pierwotnie zawierała słowa: ,,w ręce Twojego miłosierdzia oddajemy się Tobie. W antyfonie ku czci NMP – chorale gregoriańskim – Save Regina śpiewamy: ,,Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia”. [ pierwotne słowa brzmiały: ,,Witaj Królowo Miłosierdzia” . Słowa tych wezwań świadczą o pobożności maryjnej wielu pokoleń wiernych. Miłosierdzie Maryi można porównać do serca dziecka – ufnego i nieskalanego . Chcemy być dziećmi Maryi i Ją naśladować w miłości miłosiernej wbrew tym, którzy współcześnie chcą zagłuszyć dobro i gubią serce dzieci wobec Boga. W Roku Miłosierdzia odwołujemy się do encykliki Jana Pawła II Dives in Misericordia – o Bożym Miłosierdziu i prosimy przez wstawiennictwo Niepokalanej, abyśmy nie utracili serca dziecka. To Maryja uczy kształtowania serca wrażliwego i pokornego. Jej serce jest twarde, wymagające, wskazujące, aby wymagać od siebie, aby zachować postawę dziecka. Uczył nas tego św. Jan Paweł II: ,,Musicie wymagać od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali” [ por. pielgrzymka do Ojczyzny, Westerplatte, 12 czerwca 1987]. Ks. Biskup zaapelował do wszystkich ochrzczonych: ,,Prośmy o dar miłosierdzia, o dar wdzięczności za chrzest, za dziecięctwo Boże. Zapytał: Czy podczas Chrztu świętego było wypowiedziane słowo Amen – niech mi się stanie?…. Prośmy o serca wierne Chrystusowi, o życie pełne Amen …Powiedzmy dziś w ciszy swego serca o swojej wierności Chrystusowi i jego Matce.”

Po homilii uroczyście przyjęto do stowarzyszenia Cudownego Medalika – na wniosek moderator krajowej AMM Małgorzaty Daszczyszak – 84 osoby. Poświęcone przez Ks. Biskupa medaliki rozdawali nowo przyjętym księża diecezjalni. Chór śpiewał pieśń Cudowny Medalik, co chroni od zła. Po ceremonii wszyscy trzykrotnie odśpiewali : O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy…, a następnie Cześć Maryi, cześć i chwała…

Komentatorem poszczególnych części Mszy świętej był O. Kamil Szustak. Udzielał też wskazówek zachowania podczas udzielania Komunii świętej, ostrzeżeń przed nieproszonymi gośćmi na placu, wyłudzaczami i naciągaczami oraz intonował niektóre pieśni.Zaznaczył, że dar apostolstwa maryjnego jest po to, świat przez nas stawał się lepszy.

Podczas Ofiarowania i udzielania Komunii świętej i na dziękczynienie chór pod kierunkiem organistki Iwony Ciosek śpiewał pieśni: Niechaj będzie pochwalony, w Sakramencie utajony Jezus Chrystus , Syn Dziewicy w Przenajświętszej Tajemnicy…; Chrystus Pan karmi nas Swoim Świętym Ciałem…; Dałeś nam chleb z nieba…

Przed błogosławieństwem Ks. Dyrektor Krajowy AMM podziękował ks. biskupowi H. Tomasikowi za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszenie Słowa Bożego, ks. E. Szymańskiemu za wygłoszoną konferencję, księżom celebransom za modlitwę i pomoc, moderator lubelskiej Z. Banach pani organistce Iwonie Ciosek i tamtejszemu Apostolatowi Maryjnemu za organizację pielgrzymki, Radzie Krajowej AMM, wszystkim bezinteresownie pracującym na rzecz ogólnopolskiego spotkania, pielgrzymom, Ojcom paulinom za otwarte serca i dłonie, gotowe pomagać. Kwiaty wręczyła celebransom moderator lubelska, Z. Banach.

Słowa podziękowania skierował również do współcelebransów ks. bp H. Tomasik. Prosił o gorącą modlitwę za rodziców i młodzież, a na drogę wypełnianą Bożą Ewangelią wszystkich uczestników pielgrzymki pobłogosławił.

Odpowiedzią na ten apel był śpiew modlitwy Anioł Pański, poprowadzony przez moderator krajową ap. M. Daszczyszak i ap. Zofię Banach, który zakończył tegoroczne spotkanie modlitewne apostołów maryjnych na Jasnej Górze.

W pielgrzymce wzięło ponad 2500 osób

Protokołowała Zofia Miernik

sekretarz Rady Krajowej AMM

Ps. notatki ,,uświęcone”, pokropione od czasu do czasu deszczykiem.

Dodaj komentarz