Zanurzyć się w oceanie miłości Boga. Anioł Pański z Papieżem Franciszkiem.

2018-05-27.
Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Dzisiaj, w niedzielę po Pięćdziesiątnicy, obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej. Jest to
święto służące kontemplowaniu i uwielbianiu tajemnicy Boga Jezusa Chrystusa, który jest jedno w komunii trzech Osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Aby świętować z nieustannie nowym zadziwieniem Boga, który jest Miłością, a który daje nam darmo swoje życie i prosi, abyśmy je szerzyli w świecie.
Dzisiejsze czytania biblijne pozwalają nam zrozumieć, że Bóg nie tyle chce nam objawić, że istnieje, ile raczej, iż jest „Bogiem z nami”, który nas kocha, jest zainteresowany naszą
osobistą historią i opiekuje się wszystkimi, poczynając od najmniejszych i potrzebujących.
Jest On „Bogiem, na niebie wysoko”, lecz także „na ziemi nisko” (por. Pwt 4, 39). Dlatego
nie wierzymy w istotę odległą, obojętną, lecz przeciwnie w Miłość, która stworzyła
wszechświat i zrodziła lud, stała się ciałem, umarła i powstała z martwych dla nas, a jako
Duch Święty wszystko przekształca i doprowadza do pełni.
Święty Paweł (por. Rz 8, 14-17), który osobiście doświadczył tej przemiany dokonanej przez Boga, który jest Miłością, mówi nam, że pragnie On być nazywany Ojcem, a raczej
„Tatusiem”, z całkowitą ufnością dziecka, które wtula się w ramiona tego, który dał mu życie. Raz jeszcze Apostoł nam przypomina, iż Duch Święty działając w nas sprawia, że ​​Jezus Chrystus nie sprowadza się do osoby z przeszłości, ale że czujemy, iż jest On blisko, że jest naszym współczesnym i doświadczamy radości bycia dziećmi kochanymi przez Boga. Wreszcie w Ewangelii, zmartwychwstały Pan obiecuje, że pozostanie z nami na zawsze: „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). I właśnie dzięki tej Jego obecności i mocy Jego Ducha możemy spokojnie wypełniać misję, którą nam powierza: głoszenie i dawanie świadectwa wszystkim Jego Ewangelii i w ten sposób poszerzanie komunii z Nim i wypływającej z niej radości.
Zatem uroczystość Trójcy Przenajświętszej każe nam​​ kontemplować tajemnicę Boga, który bezustannie stwarza, odkupia i uświęca, zawsze z miłością i ze względu na miłość, i każdemu stworzeniu, które Go przyjmuje pozwala odzwierciedlać promień Jego piękna, dobroci i prawdy. Od początku postanowił On pielgrzymować wraz z ludzkością i tworzy lud, który byłby błogosławieństwem dla wszystkich narodów i dla każdej osoby, nikogo nie wykluczając. Dlatego też zadaniem każdego ochrzczonego jest to, co Jezus powierzył swoim uczniom: „Idźcie […] nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 20, 19). Jest to zadanie, które, myśląc o znaczeniu czasownika „chrzcić”, czyli „zanurzyć”, moglibyśmy przetłumaczyć jako zachętę, aby „zanurzyć” każdą istotę ludzką w tym oceanie, jakim jest miłość Boga; miłość, która podnosi z grzechów, leczy rany duszy i daje nam zbawienie.
Niech Najświętsza Maryja Panna, której od dzisiaj ponownie przyzywamy w modlitwie
„Anioł Pański”, pomoże nam wypełnić z radością misję świadczenia światu, spragnionemu
miłości, że sensem życia jest właśnie nieskończona i konkretna miłość Ojca i Syna i Ducha
Świętego.

134total visits,1visits today