Diecezjalne spotkanie modlitewne AM w Wąchocku – 23.XI 2019 r.

Przedstawiciele ośmiu grup parafialnych w diecezji radomskiej [36 osób], spotkali się w kościele klasztornym Ojców Cystersów w Wąchocku wraz z moderator diecezjalną – Marią Iwoną Płachtą, jej zastępcą – Zofią Miernik oraz z przewodniczącymi : ap. Marią Stachoń, ap. Marią Arendt, ap. Anną Życińską, ap. Urszulą Śrębowatą, ap. Gertrudą Niziołek, ap. Anną Monkosą i ap. Ryszardą Dziopą i ap. Elżbietą Strzelecką.  Stan duchowny reprezentowali: O. Opat mgr Eugeniusz Augustyn – O. Cist [ dawniej opiekun AM – parafialny i diecezjalny]; O. Benedykt Zieliński – O. Cist [ obecny opiekun AM w Wąchocku]; ks. Piotr Wołąkiewicz  [ opiekun AM w Parafii Św. Józefa w Skarżysku – Kamiennej]. Dekorację z figurą Niepokalanej przygotował  zakrystianin, br. Julian Koczwara – O. Cist. Oprawę muzyczną zapewniła nasza kochana organistka – mgr Anna Sitkowska, od 32 lat współpracująca z Apostolatem Maryjnym.

O godz. 10.00, po powitaniu przybyłych gości przez Z. Miernik, adorację Najświętszego Sakramentu poprowadzili : O. Benedykt i moderator diecezjalna ap. Maria  Płachta wraz z ap. Anną Mąkosą z Pionek. Rozbrzmiały modlitwy uwielbienia, dziękczynienia i prośby do Pana Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie, przeplatane pieśniami i do Matki Bożej – zawarte w Litanii do Niepokalanej Cudownego Medalika oraz we chwalebnej tajemnicy różańcowej.

Moderator diecezjalna odczytała Akt poświęcenia się Niepokalanej CM.

Bezpośrednio po adoracji rozpoczęła się Eucharystia pod przewodnictwem O. Opata Eugeniusza. Współcelebransem był ks. Piotr.  [ O. Benedykt miał wyznaczoną wcześniej posługę na pogrzebie].

Intencje:

  1. Dziękczynna – Za 32 lata pracy apostołów maryjnych w diecezji radomskiej oraz za posługę duszpasterską byłych i obecnych Księży opiekunów AMM.
  2. Intencje błagalne:

– O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Niepokalanej dla ks. prał. Stanisława Bujnowskiego z racji Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa oraz za obecnych wśród nas Celebransów.

– O dobre przygotowanie apostołów maryjnych do zbliżającej się 190 rocznicy objawień Niepokalanej CM i do 40 pielgrzymki krajowej na Jasną Górę oraz o błogosławieństwo Boże w dalszym życiu i pracy apostolskiej dla wszystkich noszących Cudowny Medalik.

 

Lekcję czytała ap. Maria Stachoń – przewodnicząca AM w Parafii NP NM Panny w Skarżysku – Kamiennej.  Ewangelię odczytał ks. Piotr, a homilię wygłosił O. Opat Eugeniusz.

Przedstawił w niej w porządku chronologicznym  krótki rys objawień maryjnych na świecie, w Europie i w Polsce [ Guadelupe, Paryż – rue du Bac’. Lourdes,  Gietrzwałd, Fatima ] oraz ich konsekwencje [ nawrócenia, przemiany życia, powrót  do   praktyk religijnych itp.].  Mówił  też o  Powiernicy Niepokalanej , św. Katarzynie Laboure’, o przesłaniu Niepokalanej, symbolach Cudownego Medalika,  o  dokumentach  Kościoła dotyczących  objawień  paryskich [ dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP]  i  o  zadaniach  apostolstwa świeckich   [dekret Soboru Watykańskiego II ], a także o zbliżającym się odpuście ku czci Niepokalanej CM w Warszawie. Przytoczył 10 Rad Apostolatu Maryjnego. Położył nacisk na   systematyczną,  wytrwałą  pracę, nie  zniechęcanie się i  na  naśladowanie wzoru Matki Bożej oraz św. Katarzyny Laboure’, w ich pokorze, pracowitości, zaufaniu Bogu, dyskretnym działaniu, dojrzałej wierze, świętości życia, wykorzystywaniu czasu na modlitwę w ferworze codziennych obowiązków.

Powiedział między innymi:  ,, Każde  dzieło  może trwać,  jeśli się o nie dba, jeśli z ochotą poświęca się czas Panu Bogu i Jego Matce. Dbałość o założone grupy wymaga systematyczności w działaniu, pogłębiania wiedzy na rekolekcjach, uczestnictwie  w dniach skupienia, [ wymaga] czytania i  udostępniania  książek i prasy dostępnej w Kościele, zwłaszcza dotyczącej danego stowarzyszenia, w tym wypadku – lektur Apostolatu Maryjnego. W szkole Maryi potrzeba słuchać Jej głosu, naśladować Jej pokorę i zaangażowanie w dzieła Boga. Modlitwa i czyn – oto zadania dla każdego z was. Wiara bez czynu – pisał Apostoł Jakub – jest martwa’’.

Wymienił też przykładowo kilka wydawnictw dla Apostolatu Maryjnego, w tym podręczniki do formacji na każdy rok liturgiczny – A-B-C.

Wiele miejsca poświęcił duchowi modlitwy, przytaczając fragment homilii Biskupa Pawła Sochy – CM, wygłoszonej w 50 rocznicę kanonizacji św. Katarzyny Laboure’, dnia 27 lipca 1997 roku [ zob. ,,Promienia Pośredniczki Łask’’ Nr 28-29 z r. 1997/1998, s.45 – przyp. Z.M.]

[…] ,, Modlitwa jest swoistym sposobem uczestniczenia w mocy i świętości Boga.[…] Miłość umie znaleźć czas. Miłość umie też oddać czas na służbę umiłowanego. Umie też wtedy pracować z entuzjazmem i zapałem. Miłość przemienia pracę – humanizuje ją. […] Sprawdza się powiedzenie: Człowiekowi, który się modli, Bóg podwaja, a nawet potraja czas. Bowiem u takiego człowieka wszystko jest na swoim miejscu, gdyż Bóg jest na pierwszym miejscu. Duch modlitwy jest nie tylko światłem do rozeznania programu codziennego działania i służenia bliźnim. Jest ona także źródłem i natchnieniem do rozeznania planów Boga wobec każdego z nas. Jest więc drogą odczytywania własnego powołania życiowego. Jest światłem do wiernej jego realizacji, zgodnie z wolą Boga, jak czyniła to Maryja i św. Katarzyna Laboure’. ‘’

Na zakończenie homilii O. Opat zaapelował, aby wszyscy apostołowie maryjni byli wierni złożonym przyrzeczeniom, jakie złożyli Matce Bożej w dniu uroczystego przyjęcia do stowarzyszenia, aby wzorowali się na Jej  postawie oraz obrali sobie jako wzór także św. Katarzynę Laboure’, a Cudowny Medalik nosili z wiarą i czcią; wówczas, zgodnie z obietnicą – otrzymają  w obfitości potrzebne łaski. Prosił tez o modlitwę za siebie i wszystkich kapłanów, aby ,,mieli siłę do pełnego wypełniania woli Bożej w swoim powołaniu kapłańskim i zakonnym.’’ –  Homilię zakończył wezwaniem : Wszystko z Niepokalaną!

– Modlitwę wiernych odczytała ap. Maria Nicińska [ Pionki], a modlitwę po Komunii świętej – ap. Mirosława Bzinkowska [ Wąchock].

Po błogosławieństwie moderator  wysłuchaliśmy podziękowań. Przewodnicząca skarżyskiego AMM, Maria Stachoń odczytała list ap. Wiesławy Chyb, wieloletniej aktywnej, byłej z-cy moderatora diecezjalnego, łączącej się duchowo z nami. Główne myśli tej wypowiedzi dotyczyły wdzięczności za dzieło Apostolatu Maryjnego   i    podziękowań    skierowanych    pod    adresem  tych, z którymi współpracowała, a którzy trudzą się nad rozwojem stowarzyszenia w parafiach i w diecezji [ ks. S. Bujnowski, Z. Miernik,  M. Płachta, U. Śrębowata, M. Stachoń, G. Niziołek, R. Dziopa].

Następnie  głos zabrali:  moderator   diecezjalna  M. Iwona Płachta, która nakreśliła plany dalszej pracy oraz złożyła podziękowania Kapłanom i Zofii Miernik, która    zorganizowała      spotkanie;   O. Opat   Eugeniusz,    ks. Piotr     i  ap. Zofia, wyrazili   uznanie dla dzieł apostolskich   w  parafiach i podziękowali wszystkim za przybycie, a organizatorom oraz współpracownikom za przygotowanie spotkania, pani organistce za ubogacenie modlitwy śpiewem.    O. Opat wspomniał o piątkowym święcie patronki organistów, św. Cecylii i nawiązał do ofiarnej pracy naszej organistki. Z. Miernik zachęciła  do  obejrzenia  zachowanych i skopiowanych nagrań  video z   dni  skupienia   z  ks. T. Herrmannem – CM   w Wąchocku w roku 1993 i 1997. Nagrania dostanie m. in. moderator diecezjalna i jedna z przewodniczących w Skarżysku – Kamiennej, a także moderator krajowa. Finalnym  punktem spotkania w kościele była grupowa fotografia, którą wykonał br. Filip Kulka – O. Cist, dołączona do  wykonanych podczas Eucharystii.

Uczestnicy spotkania modlitewnego  wzięli udział we wspólnej agapie w kawiarni cysterskiej, zorganizowanej wspólnymi siłami  przez apostołów maryjnych z  poszczególnych grup AM.

Ps. Ze względu na obowiązki dziekana w diecezji nie mógł być z nami fizycznie ks. prał. Stanisław Bujnowski, ale wspierał nas duchowo.