Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Maryi [ 1 stycznia].

W to najstarsze święto maryjne w Kościele rozważamy Boskie Macierzyństwo Maryi z Nazaretu, jako pierwszy i najważniejszy przywilej Tej, która uwierzyła Bogu i zgodziła się być Matką Syna Bożego. Otrzymała pierwsze z imion – Święta Boża Rodzicielka. Z niego wypłynęły kolejne – zawarte w litanii loretańskiej, podkreślające inne przyczyny Jej czci i roli, jaką  Niepokalana odegrała i odgrywa w Kościele. Tytuł Bożej Rodzicielki – Theotokos [ Bogarodzica] – został Jej nadany na soborze w Efezie w roku 431. Do liturgii święto ku Jej czci wprowadził w roku 1931 papież Pius XI,  dla uczczenia 1500. rocznicy Soboru Efeskiego. Obchodzono je 11 października. Po reformie liturgicznej w roku 1969 podniesiono święto do rangi uroczystości i przesunięto je na 1 stycznia, w ostatni dzień oktawy Bożego Narodzenia. Podkreśla to ścisły związek między prawdą o Bożym Narodzeniu i Boskim Macierzyństwie. Równocześnie 1 stycznia obchodzony jest w Kościele Światowy Dzień Pokoju, ustanowiony przez papieża Pawła VI w 1968 roku. W tym dniu kolejni papieża kierują do wiernych specjalne orędzie. W liturgii Kościoła czytany jest fragment Pisma Św. z księgi Liczb 6, 24-26:

,,Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swe oblicze przed tobą,niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem”.

Oprac na podst. KAI