UWAGA ! KONKURS NA 40-LECIE APOSTOLATU MARYJNEGO.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU AMM
„CZTERDZIEŚCI PYTAŃ NA CZTERDZIESTY JUBILEUSZ”
Organizator:
1. Stowarzyszenie Cudownego Medalika
Patronat honorowy:
1. Dyrektor Krajowy AMM ks. Jerzy Basaj CM
2. Ksiądz Proboszcz Rafał Wyleżoł -Parafia św. Jana Nepomucena w Lisowicach
Cele konkursu:
1. Zachęcenie członków stowarzyszenia, czcicieli Matki Bożej oraz wszystkich chętnych, do
zdobywania i pogłębiania wiedzy na temat Objawień z przed 190 lat na Rue du Bac
2. Popularyzacja wiedzy o Cudownym Medaliku
3. Poznanie historii Stowarzyszenia Cudownego Medalika,
4. Aktywne włączenie się w przeżywanie roku jubileuszowego
5. Integracja wszystkich czcicieli Matki Niepokalanej Objawiającej Cudowny Medalik
Osoby odpowiadające za konkurs:
• Dyrektor Krajowy AMM ks. Jerzy Basaj CM
• Moderator Krajowa Małgorzata Daszczyszak
• Renata Piosek
Hasło:
Hasłem organizowanego konkursu jest „Czterdzieści pytań na czterdziesty Jubileusz AMM”.
Głównym celem Konkursu jest pogłębianie wiedzy na temat Objawień na Rue du Bac w przypadającą
w 2020 roku 190 rocznicę oraz upowszechnienie wiedzy o Stowarzyszeniu Cudownego Medalika.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
• uczestnikiem konkursu może być każda osoba, która zamieszkuje na terenie naszego kraju..
• uczestnik konkursu nie jest członkiem rodziny, lub krewnym osób będących organizatorem
konkursu
Zasady:
Konkurs jest jednoetapowy w formie pisemnych odpowiedzi.
Harmonogram:
• Pytania publikowane będą w Biuletynie nr 61; oraz na stronie internetowej naszego
stowarzyszenia- www.apostolat.pl; i na portalu internetowym –
https://www.facebook.com/StowarzyszenieCudownegoMedalika
• Pisemnych odpowiedzi należy udzielić do 15 listopada 2020 r. włącznie (liczy się
przesyłka pocztowa otrzymana najpóźniej w dn. 15 listopada 2020 r., lub e-mailowo do
godz. 24.00).
• Karty z odpowiedzią na kolejne pytania muszą zawierać także: imię i nazwisko uczestnika
konkursu, adres korespondencyjny, rok urodzenia i numer telefonu kontaktowego.
• Odpowiedzi należy przesyłać pisemnie na adres wysyłkowy:
KONKURS AMM,
UL. Długa 48 A;
66-008 ŚWIDNICA
• Elektronicznie pocztą internetową e-mail: daszma@wp.pl lub reniap17@wp.pl w tytule
KONKURS AMM
• Każde pytanie będzie oceniane przez komisję konkursową.
• Ilość zdobytych punktów będzie decydować o zajętym miejscu.
• Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w Warszawie w Centralnym Ośrodku
Stowarzyszenia Cudownego Medalika dnia 28 listopada 2020 r. (w sobotę, podczas
uroczystości Odpustowych)
• Zwycięzcy zostaną poinformowani o uzyskanych wynikach, telefonicznie lub drogą
elektroniczną, zgodnie z danymi podanymi na kartach z odpowiedzią na pytania.
Nagrody:
Organizator przewiduje nagrody dla laureatów konkursu.
Postanowienia końcowe:
• Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestnika konkursu
na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia
konkursu (Ustawa z dnia 29. VII. 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz.
833) z późniejszymi zmianami
• Uczestnikami konkursu nie mogą być osoby spokrewnione z organizatorami i członkami
komisji konkursowej
• Wszelkich informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej stowarzyszenia www.apostolat.pl
• Regulamin konkursu jest dostępny na stronie – www.apostolat.pl
• W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do
Regulaminu w każdym czasie.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE